Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace dle zákona č. 106/1999 a vyhlášky č. 442/2006

  • Superadministrator

Vloženo: 17. květen 2011

Zobrazeno: 14099×

1. Oficiální název  Obecní úřad Bratčice
2. Důvod a způsob založení  Obec vznikla na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec Bratčice vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. Organizační struktura  Organizační struktura - § 5, odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

Zastupitelstvo obce - z. č. 128/2000 Sb., § 67 - § 98, ve znění pozdějších předpisů
· je voleno v komunálních volbách na období 4 let
· má 7 členů
· zřizuje finanční a kontrolní výbory, komise a další organizace obce
Starosta - z. č. 128/2000 Sb., § 103 - § 108, ve zění pozdějších předpisů
· zastupuje obec navenek
· je volen z řad zastupitelů
Obecní úřad - z. č. 128/2000 Sb., § 109 - § 112, ve znění pozdějších předpisů · tvoří starosta,
místostarosta(ové) a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu
· v čele úřadu stojí starosta

4. Kontaktní informace

Doručovací adresa: Obecní úřad, Bratčice 49, 286 01 Čáslav
Telefon, fax: +420 327 371 104

Mobil- starosta: +420 777 319 018, +420 725 021 908

E-mail: ou.bratcice@seznam.cz

 

 

5. Bankovní spojení   č.ú. 443519389/0800
6. Identifikační číslo   00640212 
7. Daňové identifikační číslo  CZ00640212
8. Rozpočet rozpočet je uložen v sekci: ÚŘEDNÍ DESKA - ROZPOČTY
9. Žádost o informace  Žádosti o informace je možné podávat ústně, písemně v tištěné podobě, nebo elektronicky.
10. Příjem žádostí a dalších podání  Příjem žádostí a podání
Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

•komu je žádost určena,
•jaká konkrétní informace je požadována,
•kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti
Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

11. Opravné prostředky  Opravné prostředky
Způsob odvolání a jeho obsah:
•odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu,
•odvolání musí obsahovat popis podání, kterému nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání,
podpis a bydliště žadatele.
O odvolání rozhoduje:
•obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
•krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v 
uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené
rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazby za poskytování informací
Položka Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 2,50 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie) 15,00 Kč

ostatní náklady dle skutečně
vynaložených nákladů

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

odkaz na výroční zprávy

17. Seznam organizací Sdružení dobrovolných hasičů, Fotbalový klub, Aoutomoto klub, Občanské sdružení Životní prostředí Bratčice,

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Obec Bratčice

Bratčice 49, 286 01 Čáslav

Telefon, fax: +420 327 371 104

Mobil - starosta: +420 724 295 083

Email: ou.bratcice@seznam.cz